Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 27, 2013
Image Size
768 KB
Resolution
903×1280
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
283
Favourites
20 (who?)
Comments
28
×
Michael's vest (2) by ThienHoaLinh00 Michael's vest (2) by ThienHoaLinh00
My OC for :iconlandof4seasons:
Michael và bộ vest XD
Đống lá phong thêm bằng photoshop ^^... và thêm cho đẹp :iconmanlytearsplz: hok biết để làm gì :iconcryforeverplz:
Add a Comment:
 
:icondrag0nia:
drag0nia Featured By Owner Jun 27, 2013  Student Digital Artist
:iconheblushplz: thật là đập chai <3
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
cám ơn anh :iconheblushplz:
Reply
:iconstellaseto:
StellaSeto Featured By Owner Jun 27, 2013  Student Digital Artist
:iconxianfengplz: a-anh Mike đ-đẹp quá....... :iconphappyblushplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
:iconmichaelexorcist:.. *gãi đầu*... a... cám ơn cô Mia ^^
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist Artist
Quá ngầu! Quá cool luôn Mike-kun!!! :iconallmytearplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
thank đồng chí Cef :iconallmytearplz:
Reply
:iconultracat7724:
UltraCat7724 Featured By Owner Jun 27, 2013
ngầu quá.:icongtthplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
thank :iconheblushplz:
Reply
:iconmoskakoi:
moskakoi Featured By Owner Jun 27, 2013  Student Artist
Hoa hồng và lá phong quá là nổi lun :icongyaaplz:
Reply
:iconthienhoalinh00:
ThienHoaLinh00 Featured By Owner Jun 27, 2013  Hobbyist General Artist
Nhưng nhìn ng và nền ko liên quan, đống lá là trét brush bậy vô thôi T_T.. nhưng cũng thank đồng chí =]]
Reply
Add a Comment: